Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Nejčastěji kladené otázky FAQ

Proč se topí v květnu, když je venku teplo? Proč se netopí v září?

Vytápění se uskutečňuje v otopném období, které podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Mimo toto období se vytápění uskutečňuje pouze po dohodě s odběratelem nebo souhlasem nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů. Rozhodující vliv na průběh vytápění má vývoj venkovních teplot. V otopném období se vytápění zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Naopak probíhající vytápění je omezeno nebo přerušeno v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu.

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Zdrojem teplé vody pro odběratele je objektová předávací stanice tepla nebo centrální výměníková stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60 °C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin.

Kdy může dojít k přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody?

S ohledem na komfort a zájmy odběratelů resp. konečných spotřebitelů dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody pouze ve výjimečných případech. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, má dodavatel právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:

  • při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
  • při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
  • při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
  • při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
  • při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,
  • při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
  • jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
  • při neoprávněném odběru energie

Máme instalované termostatické ventily a indikátory rozdělovačů topných nákladů na topení. Je lepší topení na noc zavřít a ráno otevřít, nebo je nechat přes noc otevřené?

Termostatický ventil je regulační přístroj, který automaticky reguluje průtok topné vody radiátorem. V praxi to znamená, že pokud odběratel nastaví termostatický ventil na nějakou konkrétní hodnotu teploty, hlavice bude hlídat vnitřní teplotu vzduchu v prostoru dané místnosti a při poklesu teploty bude otevírat a naopak při růstu teploty zavírat přívodní potrubí radiátoru, a tak začne regulovat průtok topné vody. Ze zdravotního, ale i energetického hlediska, je vhodné snížení noční teploty. Jednou z možných metod je zavedení tzv. nočního útlumu, tj. snížení teploty o několik stupňů, obvykle o 3 – 4 °C (pokles průměrné teploty v místnosti o 1 °C odpovídá přibližně 6 % úspoře nákladů na vytápění). Obvykle je noční útlum teplot prováděn již přímo ve zdroji tepla (snížením teploty topné vody). Další snížení teploty ve vytápěném prostoru pod hranici danou nočním režimem zdroje lze dosáhnout přenastavením termostatického ventilu. Odpar kapaliny v indikátoru rozdělovače topných nákladů (RTN) nevyhodnocuje absolutní změny teploty nebo počet poklesů a nárůstu teploty, ale jeho funkce je založena na odparu speciální měrné kapaliny v kapiláře díky ohřátí kapaliny přímým stykem s topným tělesem. To znamená, že kapalina se bude odpařovat úměrně k množství předaného tepla radiátorem do místnosti a není důležité, zda topíme krátce při vyšší teplotě otopného tělesa nebo déle při jeho nižší teplotě. Odpar kapaliny v indikátorech RTN sleduje celkovou spotřebu tepla, takže indikátor zaregistruje snížení spotřeby tepla a Vaše vyúčtování

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci,

dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo