Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Pravidla používání webových stránek společnosti TERMO Děčín a.s.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.ted.enetiqa.cz je společnost TERMO Děčín a.s., se sídlem Oblouková 958/25, Děčín I-Děčín, 40502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 765, IČO: 64050882. (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek www.ted.enetiqa.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.ted.enetiqa.cz (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami vstupem na webové stránky www.ted.enetiqa.cz či užitím jakékoliv informace z webových stránek www.ted.enetiqa.cz.

Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek www.ted.enetiqa.cz, a to zejména textu, grafice, designu stránek, souborům, odkazům, technickým náčrtům, systematizaci webových stránek a dalším informacím obsaženým na webových stránkách www.ted.enetiqa.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.ted.enetiqa.cz.  Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.ted.enetiqa.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek www.ted.enetiqa.cz řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele a také ostatních Uživatelů webových stránek www.ted.enetiqa.cz.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu webových stránek www.ted.enetiqa.cz, neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek www.ted.enetiqa.cz, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na webové stránky www.ted.enetiqa.cz, šířit na webových stránkách Provozovatele jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, jež jsou proti lidské důstojnosti nebo které svým obsahem mohou diskriminovat či diskriminují z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví či které propagují jakékoliv protiprávní jednání. V případě porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno Provozovatelem za porušení smluvních podmínek a Provozovatel může Uživateli přístup na webové stránky www.ted.enetiqa.cz znemožnit.

Osobní údaje

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Uživatel poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele Poskytovateli za sjednaným účelem. Veškeré osobní údaje Uživatele mohou být použity pouze ke sjednanému účelu. Bližší informace o zpracování osobních údajů, nakládání s osobními údaji jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů Provozovatele na webových stránkách Provozovatele: www.ted.enetiqa.cz/zpracovani-osobnich-udaju. Provozovatel si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoliv údaj potřebný při soudním, správním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu dle příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy třetích subjektů.

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Většina webových stránek Provozovatele využívá cookies. Provozovatel na svých webových stránkách www.ted.enetiqa.cz používá cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti těchto webových stránek.

V případě, že Uživatel souhlasí s použitím cookies, pak může na webových stránkách vybrat příslušnou volbu. Na základě této skutečnosti dojde k užití příslušných souborů cookies.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v patičce stránek.

Jaké cookies používáme?

Názvy cookies Typ a účel souborů cookies Kategorie cookies
PHPSESSID Identifikuje uživatele po dobu návštěvy stránek.
Trvaní cookies: Dočasná po dobu trvání relace.
Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jeho platnost je pouze po dobu trvání vaší návštěvy stránek.
Nutná
cookie_consent_user_accepted,
cookie_consent_level
Cookies pro nastavení souhlasu s cookies
Trvaní cookies: 1 rok.
Tyto soubory cookies zaznamenávají, zda návštěvník stránek souhlasil s používáním cookies a k jakému účelu.
Nutná
isbrowser Cookies pro volbu zobrazení
Trvaní cookies: 1 rok.
Tyto soubory cookies umožnují přepínání rozhraní z mobilní verze na klasickou a obráceně.
Nutná
pll_language Cookie pro předvolbu jazyka
Trvaní cookies: 1 rok.
Soubor cookie pll _language používá společnost Polylang k zapamatování jazyka zvoleného uživatelem při návratu na webové stránky a také k získání jazykových informací, pokud nejsou k dispozici jiným způsobem.
Cookies pro funkcionality
_ga
_gid
_gat
Cookies pro sledování návštěvnosti službou Google Analytics
Trvaní cookies: _ga 2 roky, _gid 24 hodin, _gat 1 minutu.
Tyto soubory cookies se používají pro shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci používají stránky. Tyto informace se využívají pro vytváření reportů. Pomáhají webové stránky zdokonalovat. Cookies shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránek, odkud se návštěvníci na stránky dostali a jaké stránky na adrese navštívili. Tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Více informací získáte na adrese http://www.google.com/analytics.
Sledovací a výkonnostní

Příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek www.ted.enetiqa.cz budou projednány věcně a místně příslušným soudem České republiky v souladu s právními předpisy České republiky.

Platnost a účinnost Podmínek

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.ted.enetiqa.cz byly zveřejněny dne 10. 5. 2018 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi společností ENETIQA a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, e-mail: , webové stránky: www.eru.cz.

Informace o autorech webových stránek

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů kontaktujte prosím .

Design webových stránek vytvořila společnost GAT CZ, s.r.o.

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

Vážení zákazníci,

v CZT Jílové došlo k havárii na přívodu elektrické energie do zdroje. Z tohoto důvodu jsou přerušeny dodávky tepelné energie. V tuto chvíli pracujeme na odstranění závady. Obnovení dodávek tepelné energie proběhne bezprostředně po ukončení oprav.

Na ostatních zdrojích nejsou odstávky či havárie hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo